Vzdelanie je investícia do budúcnosti

Pokiaľ máte ambície presadiť sa vo vrcholovom manažmente, samotné vysokoškolské studium k tomuto kariérnemu posunu už nestačí. Ašpiranti na dobre platené manažérske miesta potrebujú disponovať nejakou skúsenosťou naviac než iba teoretickými poznatkami. Ak chcete udržať krok so súčasnými trendmi, neustále pracovať na svojom vzdelaní a získať cenné skúsenosti od odborníkov z praxe, tak je na čase zvážiť štúdium MBA. V rámci manažérskeho štúdia je teória aplikovaná priamo do praxe a študent si tak osvojuje problematiku nie prostredníctvom učenia sa prázdnych definícií, ale pomocou praktických príkladov z reálneho života. Zamestnávatelia dnes majú skutočne z čoho vyberať a kladú veľký dôraz na schopnosť manažérov aplikovať nabité teoretické skúsenosti pri riešení konkrétnych reálnych problémov v praxi. Pre prácu vo vrcholovom manažmente nestačí iba absolvovať niektorú zo slovenských alebo zahraničných univerzít. Potrebnú prípravu Vám poskytne postgraduálne štúdium vzdelávacieho programu MBA (Master of Business Administration), ktoré Vám zaistí nespornú výhodu pred ostatnými nie len v rámci výberového konania na lepšiu pracovnú pozíciu, ale i v samotnom svete biznisu. Štúdium MBA je na rozdiel od klasického vysokoškolského štúdia, zamerané predovšetkým na prax. Lektorský tím tvoria odborníci a profesionáli s mnohoročnými praktickými profesijnými skúsenosťami. Vďaka nim je možné získať veľmi dobrú orientáciu a potrebný nadhľad v danom odbore, čo predstavuje značnú konkurenčnú výhodu. Po získaniu veľa cenných informácií umožňuje štúdium MBA nahliadnuť do problémov a strategických rozhodnutí v širšom uhle pohľadu. Tým napomáha nachádzať nové efektívne riešenia. Takáto schopnosť manažéra jedo búcnosti pre konkrétnu organizáciu kľúčová. Štatisticky je preukázané, že manažéri s titulom MBA majú všeobecne vyššiu mzdu a lepšie profesijné postavenie vo firmách. Pre každého, kto by chcel dosiahnuť kariérny postup, je teda štúdium MBA určite tým správnym výberom. Nezáleží na tom, v akom odbore sa pohybujete, ponuka programov MBA je v skutočnosti široká a pokrýva celé spektrum manažérskych činností.

Publikované: 15. 09. 2021

Kategória: Financie a práca

Autor: Ivana Bučková